Oferta Sapico

Posiadamy w swojej ofercie kilka gotowych produktów, ale stale się rozwijamy tworząc spersonalizowane oprogramowanie. Oferujemy również outsourcing.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Produkty   Usługi


Produkty 

Telmico - CRM i Billing dla telekomunikacji

Tel­mi­co to zin­te­gro­wa­ny pa­kiet apli­ka­cji do za­rzą­dza­nia wszyst­ki­mi pro­ce­sa­mi biz­ne­so­wy­mi firm te­le­in­for­ma­tycz­nych. Dzię­ki uni­kal­nym i no­wo­cze­snym roz­wią­za­niom po­zwa­la na swo­bod­ne kształ­to­wa­nie ofer­ty ryn­ko­wej i jej wdro­że­nie w or­ga­ni­za­cji, po­cząw­szy od dzia­łań han­dlo­wych, a koń­cząc na roz­li­cza­niu klien­tów.

Domico - nowoczesne zarządzanie nieruchomościami

Plat­for­ma Do­mi­co to do­sko­na­łe miej­sce dla za­rząd­ców, miesz­kań­ców i usłu­go­daw­ców. Kla­row­ne ze­sta­wie­nia in­for­ma­cji upo­rząd­ku­ją pro­ces za­rząd­czy, usłu­go­daw­cy mo­gą pre­zen­to­wać swo­je ofer­ty bądź przyj­mo­wać zle­ce­nia, a miesz­kań­cy mo­gą wy­god­nie mo­ni­to­ro­wać stan swo­ich roz­li­czeń i zgła­szać wszel­kie uster­ki w nie­ru­cho­mo­ści.

Sellmico - oprogramowanie dla firm

Sellmico to ze­staw na­rzę­dzi do efek­tyw­ne­go za­rzą­dza­nia sie­cią sprze­da­ży. Nie­zbęd­ne bi­lan­se i kla­row­ne ze­sta­wie­nia po­zwo­lą sta­le mo­ni­to­ro­wać i ana­li­zo­wać kon­dy­cję fir­my. Poza re­ali­za­cją szcze­gó­ło­wo za­pla­no­wa­nych za­dań i pro­jek­tów, w Sel­l­mi­co moż­na tak­że roz­li­czyć pro­wi­zje dla pra­cow­ni­ków i part­ne­rów.

Sapico-CM - zarządzanie kampaniami

Dzięki Sapico-CM można przeprowadzić skuteczną kampanię marketingową. Aktualnie do dyspozycji są dwa kanały: sms i e-mail. Nasz system umożliwia łatwe tworzenie szablonów, a nawet warunkowanie treści wiadomości. Do wysyłki można wykorzystać wiele telefonów podpiętych do wielu stacji.

  Więcej   Demo

Eventico - organizacja eventów

Eventico pomoże w organizacji eventów, nawet tych bardzo rozbudowanych. Szczegółowe opisy prelekcji są widoczne dla uczestników w postaci listy, kalendarza czy pivota i mogą być pobrane w .pdf. Bieżące walidacje ułatwią dobór czasu i sali tak, aby uniknąć kolizji.

  Więcej  Demo

Usługi  

Tworzenie i wdrażanie rozwiązań

Firma Sapico ofertuje usługi wdrożenia pakietu sapico-NET i poszczególnych aplikacji oraz tworzenie specjalistycznego oprogramowania i konsultacje. Specjaliści z firmy Sapico legitymują się wieloletnim doświadczeniem w budowaniu rozwiązań dla firm z sektora telekomunikacyjnego, finansowego i przemysłu. Posiadają certyfikaty z zakresu używanych technologii i zarządzania projektami. Ich szerokie kompetencje i wielkie zaangażowanie pozwalają firmie Sapico na udzielanie Klientom gwaracji sukcesu realizowanych wspólnie projektów.

Dla Klientów zainteresowanych stworzeniem systemu lub wynajęciem pracowników do jego stworzenia firma Sapico oferuje kompetencje z zakresu: programowania aplikacji webowych, integracji, business intelligence, workflow oraz analizy, projektowania i zarządzania projektami.

Programowanie aplikacji webowych i portali

Firma Sapico oferuje tworzenie systemów w oparciu o technologie ASP.NET, AJAX, ext.js, ext.NET na platformach Internet Information Server, Microsoft SharePoint Office Server z użyciem frameworków LINQ, spring, hibernate.

Tworzenie serwisów i integracji

Firma Sapico oferuje tworzenie serwisów (webserwisów i rest-serwisów) z wykorzystaniem różnych technologii (Windows Communication Framework, kolejki, usługi serwerowe) z użyciem platformy Windows Server oraz MS SQL Server.

Workflow

Firma Sapico oferuje modelowanie procesów oraz ich implementację i integracje z systemami z wykorzystaniem Microsoft Workflow Foundation na platformie Windows Server oraz Microsoft SharePoint Office Server.

Business Intelligence

Firma Sapico oferuje tworzenie hurtowni danych z wykorzystaniem Analitycal Services oraz Reporting Services na platformie Microsoft SQL Server oraz autorskiego mechanizmu ETL.

Programowanie aplikacji Windows i MacOS X

Firma Sapico oferuje tworzenie aplikacji dla systemów operacyjnych Windows (C#, WinForms, komponenty DevExpress) oraz MacOS X (Objective-C, framework Cocoa).