Witamy w Sapico

Tworzymy specjalistyczne oprogramowanie z gwarancją sukcesu - z nami szybciej pozyskasz, łatwiej obsłużysz i efektywniej rozliczysz swoich Klientów!

Nasze aplikacje - Twój sukces!

więcej

Tel­mi­co to zin­te­gro­wa­ny pa­kiet apli­ka­cji do za­rzą­dza­nia wszyst­ki­mi pro­ce­sa­mi biz­ne­so­wy­mi firm te­le­in­for­ma­tycz­nych. Dzię­ki uni­kal­nym i no­wo­cze­snym roz­wią­za­niom po­zwa­la na swo­bod­ne kształ­to­wa­nie ofer­ty ryn­ko­wej i jej wdro­że­nie w or­ga­ni­za­cji, po­cząw­szy od dzia­łań han­dlo­wych, a koń­cząc na roz­li­cza­niu klien­tów.

Domico - nowoczesne zarządzanie nieruchomościami

Plat­for­ma Do­mi­co to do­sko­na­łe miej­sce dla za­rząd­ców, miesz­kań­ców i usłu­go­daw­ców. Kla­row­ne ze­sta­wie­nia in­for­ma­cji upo­rząd­ku­ją pro­ces za­rząd­czy, usłu­go­daw­cy mo­gą pre­zen­to­wać swo­je ofer­ty bądź przyj­mo­wać zle­ce­nia, a miesz­kań­cy mo­gą wy­god­nie mo­ni­to­ro­wać stan swo­ich roz­li­czeń i zgła­szać wszel­kie uster­ki w nie­ru­cho­mo­ści.

Sellmico - oprogramowanie dla firm

Sellmico to ze­staw na­rzę­dzi do efek­tyw­ne­go za­rzą­dza­nia sie­cią sprze­da­ży. Nie­zbęd­ne bi­lan­se i kla­row­ne ze­sta­wie­nia po­zwo­lą sta­le mo­ni­to­ro­wać i ana­li­zo­wać kon­dy­cję fir­my. Poza re­ali­za­cją szcze­gó­ło­wo za­pla­no­wa­nych za­dań i pro­jek­tów, w Sel­l­mi­co moż­na tak­że roz­li­czyć pro­wi­zje dla pra­cow­ni­ków i part­ne­rów.

Sapico-CM - zarządzanie kampaniami

Dzięki Sapico-CM można przeprowadzić skuteczną kampanię marketingową. Aktualnie do dyspozycji są dwa kanały: sms i e-mail. Nasz system umożliwia łatwe tworzenie szablonów, a nawet warunkowanie treści wiadomości. Do wysyłki można wykorzystać wiele telefonów podpiętych do wielu stacji.

  Więcej

Eventico - organizacja eventów

Eventico pomoże w organizacji eventów, nawet tych bardzo rozbudowanych. Szczegółowe opisy prelekcji są widoczne dla uczestników w postaci listy, kalendarza czy pivota i mogą być pobrane w .pdf. Bieżące walidacje ułatwią dobór czasu i sali tak, aby uniknąć kolizji.

  Więcej   Demo

Wydarzenia
plany, imprezy, wydarzenia

Nasi Klienci
referencje